Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu


Nagłówek

Aktualności

Rosnący udział cudzoziemców, w tym Ukraińców, na wielkopolskim rynku pracy a działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu

Zatrudnianie na podstawie oświadczeń pracodawców funkcjonuje od 2007 roku. Ta uproszczona procedura dotyczy obywateli sześciu państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Mogą oni przyjechać do pracy na 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy. Po Mazowszu i Dolnym Śląsku Wielkopolska zajmuje trzecie miejsce w kraju...

Wsparcie osób młodych do 30. roku życia realizowane we wdrażanej w regionie Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER 2014-2020) stanowi odpowiedź na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Wspiera także aktywizację zawodową osób młodych poniżej 30 roku życia, którym zadedykowano Oś...

WRRP: Konińskie - subregion bezrobocia i wysokich płac

Subregion koniński ma największe bezrobocie Wielkopolsce, a jednocześnie najwyższe średnie wynagrodzenie, pracodawcom trudno też znaleźć chętnych do pracy, więc coraz częściej słychać tutaj język ukraiński. Analizie sytuacji na lokalnych rynkach pracy subregionu konińskiego poświęcone było posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku...

Drzwi otwarte do aktywizacji zawodowej i włączenia społecznego

Jeśli jesteś osobą bezrobotną, niepracującą lub mającą problemy na rynku pracy, osobą o niskich kwalifikacjach, planującą założyć własną działalność gospodarczą albo pracodawcą zainteresowanym uzyskaniem wsparcia na utworzenie nowego miejsca pracy, jeśli szukasz informacji o funduszach europejskich, to przyjście 16 września...

Kompetencje osobiste i społeczne - kluczem do sukcesu

Warsztaty rozwoju osobistego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu We współczesnym świecie rozwój osobisty staje się coraz ważniejszy. Żyjemy w czasach globalizacji, dynamicznego rozwoju technologii i dużej konkurencji, które stawiają przed nami nowe wyzwania i oczekiwania zarówno te edukacyjne, jak i te ze sfery...

Ważna zmiana dla agencji zatrudnienia wpisanych już do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu realizując zadania w imieniu Marszałka Województwa Wielkopolskiego z zakresu rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia informuje, że Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw,...

Informacje dla cudzoziemców spoza UE/EOG

W związku z coraz większym znaczeniem cudzoziemców (szczególnie obywateli Ukrainy)  dla wielkopolskiego rynku pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu opracował zakładkę skierowaną specjalnie dla cudzoziemców zainteresowanych pracą na terenie Wielkopolski. Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod adresem: ...

Nowy okres zasiłkowy 500+

Od 1 sierpnia rozpoczyna się nowy okres składania wniosków o świadczenie w Programie Rodzina 500+, które będą wypłacane od 1 października br. Warunkiem otrzymania świadczenia na kolejny okres jest ponowne złożenie wniosku. Ponadto od 1 sierpnia br., osoby zainteresowane będą mogły również składać wnioski o zasiłki rodzinne i...

Do pracy z małym dzieckiem?

Mimo dobrej kondycji wielkopolskiego rynku pracy sytuacja kobiet nadal odbiega od sytuacji mężczyzn. To one stanowią bowiem większość wśród bezrobotnych i biernych zawodowo. Wyniki badań sytuacji zawodowej kobiet posiadających dziecko do 3 roku życia, przeprowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Poznaniu wskazują, że...

Procedura dokonania wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia

Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.) - rejestr agencji zatrudnienia prowadzi marszałek województwa właściwy dla siedziby agencji. Na terenie województwa wielkopolskiego zadania z zakresu prowadzenia rejestru...

Wyświetlanie 11 - 20 z 101 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę