Informacje - Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu


Problemy zawodowe klientów poradnictwa realizowanego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu

Praca dla Młodych w latach 2016-2018 - podsumowanie trzech lat realizacji programu w Wielkopolsce

Program „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II” w Wielkopolsce

Drzwi Otwarte Punktu kontaktowego PO WER 2014-2020

Spotkania informacyjne realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu dotyczące niemieckiego rynku pracy

W 2016 roku zainicjowano współpracę pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu a Niemieckim Urzędem Pracy we Frankfurcie nad Odrą mającą na celu realizację odbywających się cyklicznie dyżurów   cyklu dyżurów niemieckiego doradcy EURES w siedzibie tut. Urzędu. W 2016 odbyły się dwa spotkania, które prowadzone były przez Panią Reginę Gebhardt-Hille doradcę EURES z Agentur für Arbeit Frankfurt (Oder). Podczas spotkań zostają przedstawione prezentacje dotyczące warunków życia i pracy w Niemczech, przekazywane są zainteresowanym ulotki dotyczące niemieckiego rynku pracy oraz informuje w jaki sposób należy dokonać rejestracji w tamtejszych służbach zatrudnienia.
Jednocześnie w tym samym roku nawiązano współpracę z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową (AHK Polska), która we współpracy z Federalnym Ministerstwem ds. Kształcenia i Nauki w Niemczech realizuje Program Prorecognition (Uznawanie kwalifikacji zawodowych na terenie Niemiec oraz Polski). Koordynatorem ww. projektu jest Pani Magdalena Zaręba z AHK Polska. Osoby zainteresowane uznawaniem kwalifikacji zawodowych na terenie Niemiec mają możliwość zapoznania się na podstawie przedstawionej prezentacji z procedurą oceny dyplomu, uznawania kwalifikacji w ramach konkretnego landu, pozyskają wiedzę jak znaleźć instytucję właściwą dla rozpatrzenia konkretnej sprawy oraz jakie dokumenty i w jakiej formie należy skompletować. Po każdej z prelekcji jest możliwość zadawania pytań, a każdy z prelegentów udziela porad dotyczących prezentowanej tematyki. Dzięki powyższym działaniom realizowanym przez tut. Urząd osoby zainteresowane niemieckim rynkiem pracy, studenci, poszukujący pracy oraz bezrobotni przez cały rok mają możliwość zapoznania się z warunkami życia i pracy w Niemczech, aktualnymi ofertami pracy, również do prac sezonowych. Mogą oni również nabyć wiedzę na temat uznawania kwalifikacji zawodowych na terenie Niemiec oraz Polski.
W 2017 roku odbyły się do tej pory dwa dyżury informacyjne dotyczące niemieckiego rynku pracy. Prowadzone były one wspólnie przez doradcę EURES Panią Reginę Gebhardt-Hille z Agentur für Arbeit Frankfurt (Oder) oraz Panią Magdalenę Zarębę z AHK Polska a w każdym ze spotkań uczestniczyło kilkadziesiąt osób zainteresowanych niemieckim rynkiem pracy. Zarówno usługi EURES jak i działania realizowane w ramach projektu Prorecognition są bezpłatne. Bliższych informacji udzielają doradcy EURES z Wydziału ds. Pośrednictwa Pracy tel. 61 8463808.

Poradnictwo zawodowe dla uczniów, studentów i absolwentów

W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu działa pięć Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej: w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Lesznie oraz Pile. Są to miejsca do których mogą zwrócić się m.in. młodzi ludzie, będący na etapie wyboru kierunku kształcenia, bądź poszukiwania swojej pierwszej pracy. Jednym z celów tych spotkań jest przygotowanie do podjęcia decyzji o kierunku dalszej edukacji, zgodnej z zainteresowaniami i zdolnościami uczestników. Ważne jest także kształtowanie aktywnej postawy młodzieży i umiejętności dostosowania decyzji do wymogów rynku pracy. Doradcy zawodowi WUP
w Poznaniu wspierają młodych ludzi także w późniejszym funkcjonowaniu zawodowym. Współpracując z różnymi instytucjami, prowadzą zarówno spotkania indywidualne, jak i grupowe.
Po pomoc w realizacji tematów związanych z planowaniem ścieżki edukacyjnej i zawodowej zwracają się często pedagodzy i nauczyciele szkół średnich, pracownicy uczelni wyższych, a także przedstawiciele różnych organizacji. Tematyka zajęć dostosowana jest do konkretnej grupy docelowej. Podczas spotkań z młodzieżą doradcy odpowiadają w przystępny sposób m.in. na pytania dotyczące poszukiwania pracy w kraju i za granicą, zdobywania pierwszych doświadczeń zawodowych, zakładania działalności gospodarczej, podnoszenia kwalifikacji czy możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów
w różnych obszarach świata pracy. Celem spotkań jest również konfrontacja oczekiwań i planów młodych ludzi z rzeczywistą sytuacją na rynku pracy i możliwościami podjęcia zatrudnienia w wybranym zawodzie. Z kolei młodzi ludzie, którzy etap pierwszych decyzji mają już za sobą, często chcą zdobyć wiedzę na temat tego - jak planować i rozwijać karierę zawodową, a czasem podejmować decyzję o zmianie jej kierunku. Podczas spotkań rozpowszechniane są materiały informacyjne dotyczące np. wzorów dokumentów aplikacyjnych, pytań z rozmów kwalifikacyjnych, zawodów i stanowisk dostępnych po wybranych kierunkach studiów czy przedsiębiorczości. Młodzi ludzie mogą również uzyskać pomoc w określeniu swoich zainteresowań zawodowych. W celu  udzielenia pomocy w wyborze dalszego kierunku rozwoju, doradcy zawodowi przeprowadzają testy i kwestionariusze badające predyspozycje zawodowe.
Doradcy w ramach współpracy z Akademickimi Biurami Karier wspierają studentów i absolwentów szkół wyższych organizując wykłady i warsztaty z ww. tematyki, a także uczestnicząc w przedsięwzięciach o charakterze targowym. W ramach współpracy
z uczelniami wyższymi, zorganizowano również spotkania dla studentów zagranicznych (beneficjentów programu Erasmus +) na temat bezrobocia wśród młodego pokolenia oraz przedsiębiorczości.
Doradcy zawodowi prowadzą również spotkania dla młodzieży ze środowisk zagrożonych bezrobociem, co stanowi wsparcie dla profilaktyki i jest jednym z elementów zapobiegania wykluczeniu społecznemu. W zajęciach uczestniczą m.in. klienci OHP, a także podopieczni różnych organizacji, takich jak: ośrodki szkolno-wychowawcze. Specyficznego wsparcia wymagają również m.in. uczniowie klas integracyjnych - do których uczęszcza młodzież z niepełnosprawnością fizyczną, bądź intelektualną.
W I połowie 2017 zorganizowano około 60 spotkań grupowych, z których skorzystało ponad 1000 osób, w tym również młodzieży poniżej 18 roku życia. Przykłady działań na rzecz młodych ludzi podejmowanych przez WUP w Poznaniu:
  • spotkanie informacyjne pn. „Umiejętności a współczesny rynek pracy" – przeprowadzone dla III kl. Gimnazjum w Rokietnicy,
  • zajęcia pn. „Rynek pracy w pigułce" – przeprowadzone w ramach "Drzwi Otwartych" dla uczniów Zespołu Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56 w Poznaniu,
  • spotkanie pn. „ABC rynku pracy" – przeprowadzone dla młodzieży z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 oraz V L.O. w Poznaniu,
  • spotkanie pn. „Jak skutecznie poruszać się po rynku pracy?" – przeprowadzone dla młodzieży z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Nowej,
  • spotkanie pn. „Przygotowanie do wejścia na rynek pracy" – przeprowadzone dla młodzieży z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rydzynie,
  • warsztaty „Czy nadaję się na przedsiębiorcę" – zorganizowane dla studentów III roku kierunku Pedagogika ze specjalnością doradztwo finansowe i personalne, UAM w Poznaniu OZ w Pile,
  • warsztaty pn. „Mój pierwszy pracodawca" – przeprowadzono dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - absolwentów Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 5 w Kaliszu,
  • zajęcia pn. „Jak napisać CV"  - przeprowadzono dla studentów logistyki oraz filologii angielskiej, w ramach współpracy z Biurem Karier Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. 

Spotkanie ze studentami w ramach wymiany Erasmus + - bezrobocie wśród młodego pokolenia

Stoisko informacyjne EFS i POWER 2014-2020 podczas Targów Edukacyjnych, które odbyły się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w dniach 24.03 - 26.03.2017 r.

Wsparcie dla młodych w województwie wielkopolskim - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Stoisko informacyjne Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 podczas Targów Edukacyjnych - 18.03-20.03.2016 r.

Drzwi Otwarte Punktu Kontaktowego PO WER 2014-2020 - 12.03.2016 r.

Punkt Kontaktowy PO WER 2014-2020 WUP w Poznaniu - bezpłatne porady w zakresie informacji o dofinansowaniach aktywizacji zawodowej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę